top of page

Privacy verklaring vzw Wibac BBC

1. Algemeen

Vzw Wibac BBC hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Vzw Wibac BBC houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afkorting GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als vzw Wibac BBC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de vzw Wibac BBC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de competities en wedstrijden waaraan de vzw Wibac BBC deelneemt enerzijds en om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw Wibac BBC anderzijds (contractuele grond).

 • Het versturen van info en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).

 • Het bekomen van subsidiëring door Basket Vlaanderen (wettelijke verplichting)

3. Welke gegevens verwerken wij? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer, gsm-nummer (bij minderjarigen vragen we ook de contactgegevens van de ouders op).

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

 • Foto’s, ploegfoto’s en soms actiefoto’s en foto’s van activiteiten.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende interne personen:

 • Bestuursleden van de club die instaan voor de communicatie.

 • Trainers/coachen van de club die de sportieve communicatie binnen de ploeg coördineren.

 • Vrijwilligers, ploegafgevaardigden in het kader van de organisatorische aspecten binnen de ploeg (bv afspraken i.v.m. verplaatsingen, wasbeurten, …)

5. Verstreking aan derden

De informatie die wij zelf opvragen, gebruiken en bijhouden wordt niet met derden gedeeld.

 

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze clubmedewerkers (bestuursleden,coaching staf en vrijwilligers) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. U dient zich ervan bewust te zijn dat vzw Wibac BBC niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen en de door deze derde partijen gebruikte technologie waar we soms naar doorverwijzen op onze website, bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kranten, Basketbal Vlaanderen, onze sponsors, structurele partners, andere sportclubs en federaties via interessante links.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Vzw Wibac BBC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Vzw BBC Wibac verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na de laatste aansluiting bij de club, tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven om als sympathisant op de hoogte te blijven van de werking van de club.

bottom of page